Zawieszenie działalności gospodarczej

vatZawieszenie działalności u podatników PIT

Jednoosobowy przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie ma obowiązków informacyjnych względem urzędu skarbowego. Jest on zwolniony z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy za okres objęty zawieszeniem.

Natomiast wspólnik spółki jawnej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, aby skorzystać z przywileju nieopłacania w tym okresie zaliczek na podatek, jest zobowiązany, nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, który zawiesił działalność gospodarczą, nie ma obowiązku sporządzenia spisu z natury na dzień rozpoczęcia zawieszenia ani na dzień jego zakończenia (obowiązek taki wystąpiłby jedynie, gdyby podczas zawieszenia działalności podatnik likwidował firmę). Jednakże, w okresie zawieszenia działalności, przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.), nie zwalniają podatnika z obowiązku sporządzenia spisu z natury w terminach wskazanych w § 27 ust. 1, w tym na koniec roku podatkowego. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia więc podatnika z obowiązku sporządzenia spisu z natury na koniec roku, zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu (straty).

Z przepisów ww. rozporządzenia nie wynika również możliwość zaniechania prowadzenia podatkowej księgi w okresie zawieszenia działalności. Co prawda podatnik w tym okresie nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać z niej bieżących przychodów, jednak może dokonywać wpisów do księgi, które są wynikiem innej niż bieżącej działalności. Podatnik, w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ma bowiem obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności. Mogą to być przykładowo koszty abonamentu telefonicznego, opłaty za Internet czy czynsz za wynajem lokalu. Podatnik w okresie zawieszenia działalności powinien także zaewidencjonować w księdze np. przychody z odsetek od środków na firmowym rachunku bankowym.

Składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono tę działalność. Stanowi o tym art. 22c pkt 5 ustawy o PDOF. Z kolei w przypadku sprzedaży środka trwałego w okresie zawieszenia działalności, podatek dochodowy z tej sprzedaży podatnik rozliczy w rozliczeniu rocznym. Należy bowiem pamiętać, że zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku dokonania rocznego rozliczenia. Podatnicy, którzy zawiesili działalność, mają więc obowiązek złożenia zeznania rocznego, a także ewentualnej zapłaty podatku dochodowego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kpir. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *