Podatek dochodowy zmiany na 2013

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym

Od dnia 1 stycznia 2013 r. nowo dodane przepisy (art. 15b ustawy o PDOP i art. 24d ustawy o PDOF) wprowadziły obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieregulowania zobowiązania.

Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) – kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wprowadzenie takiej regulacji nie oznacza odstąpienia od stosowania zasady memoriałowej, gdyż generalnie w dalszym ciągu podatnicy będą ją stosować do kwalifikowania ponoszonych kosztów do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast w sytuacji, gdy nie dokonają zapłaty w odpowiednim terminie, wówczas będą zobowiązani do dokonania stosownej korekty kosztów.

Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Zmniejszenia kosztów dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia kosztów zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia kosztów, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Jeżeli zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej np. z faktur czy rachunków nastąpi po upływie terminu określonego w omawianych przepisach, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22 ustawy o PDOF, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

Jeżeli zobowiązanie zostanie uregulowane już po skorygowaniu kosztów uzyskania przychodów, wówczas korektę kosztów należy „odwrócić” – w miesiącu uregulowania zobowiązania. Kwota wyłączona uprzednio z kosztów uzyskania przychodów „wraca” zatem do tych kosztów.

Może się zdarzyć, że w miesiącu, w którym powstaje obowiązek skorygowania kosztów uzyskania przychodów, podatnik nie ponosi tych kosztów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszającej koszty. W takim przypadku o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów, należy zwiększyć przychody.

Omówione wyżej zasady stosuje się również wtedy, gdy zobowiązanie zostało zapłacone w części. W takim przypadku z kosztów uzyskania przychodów wyłącza się kwotę zobowiązania odpowiadającą części nieuregulowanej.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych – w odniesieniu do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy nakładające obowiązek korygowania kosztów w przypadku nieuregulowania zobowiązań stosuje się odpowiednio, jeżeli termin płatności określony tą ustawą upływa po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, likwidacji działów specjalnych produkcji rolnej albo zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej zmianie zasad ustalania dochodu, z tym że zmniejszenie albo zwiększenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania lub zmiana zasad ustalania dochodu.

Przepisy powyższe nie są niestety jasne i już budzą wątpliwości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Podatek dochodowy, Zmiany i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *